കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം 2024: ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇവിടെ നേടൂ!

2024-ലെ കേരള ബോർഡ് പത്താം പരീക്ഷയുടെ തീയതി ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 25 വരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ വർഷം 4.7 ലക്ഷത്തിലധികം യുവാക്കളാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.

ഞങ്ങളുടെ Gyaaanarth.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ SSLC ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

കേരള ബോർഡ് ഫലങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ റോൾ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും തയ്യാറാക്കണം.

2024 ലെ SSLC പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ 2024 മെയ് 8-ന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കേരള എസ്എസ്എൽസി ബോർഡ് 2024 പത്താം ക്ലാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, gyaanarth.com സന്ദർശിക്കുക.

കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം 2024-നെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്