കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം 2024 ഫലങ്ങൾ.kite.kerala.gov.in സ്കൂൾ തിരിച്ചുള്ള പത്താം ക്ലാസ് ഫലം 2024

2024-ലെ കേരള ബോർഡ് പത്താം പരീക്ഷയുടെ തീയതി ഫെബ്രുവരി 1-25 മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ തീരുമാനിച്ചു.

ഈ വർഷം 4.7 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.

ഞങ്ങളുടെ Gyaaanarth.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ SSLC ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

കേരള ബോർഡ് ഫലങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ റോൾ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും തയ്യാറാക്കണം.

കേരള SSLC പരീക്ഷാഫലം 2024 നാളെ 2024 മെയ് 8 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും.

കേരള എസ്എസ്എൽസി ബോർഡ് 2024 പത്താം ക്ലാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, gyaanarth.com സന്ദർശിക്കുക.

കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം 2024-നെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്