കേരള +2 ഫലം എപ്പോൾ പുറത്തുവരും?

കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന +2 ഫലങ്ങൾ 2023 മെയ് 25-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

2023 മാർച്ച് 10 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെ നടത്തിയ +2 പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിലുടനീളം 4 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു.

കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ dhsekerala.gov.in ൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ റോൾ നമ്പറും മറ്റ് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും നൽകി അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം.

മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും എസ്എംഎസ് വഴിയും ഫലം ലഭ്യമാകും.

ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റുകളും മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അതത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം.

കേരള എച്ച്എസ്ഇ ക്ലാസ് 12 ഫലം റിലീസ് തീയതിയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക