കേരള ബോർഡ് SSLC പത്താം ക്ലാസ് ഫലങ്ങൾ, 2024: ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കുക

Kerala Board Result 2024

ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് 2024 മെയ് 8 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും

Kerala Board Result 2024

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള ബോർഡ് എസ്എസ്എൽസി ഫലം മെയ് 19 ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Board Result 2024

2024 മാർച്ച് 4 മുതൽ മാർച്ച് 25 വരെയായിരുന്നു പരീക്ഷ

Kerala Board Result 2024

4 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയെഴുതി

Kerala Board Result 2024

പരീക്ഷാഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

Kerala Board Result 2024

2024-ലെ കേരള ബോർഡ് എച്ച്എസ് പത്താം ക്ലാസ് ഫലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്

Kerala Board Result 2024

ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക